Theo Tân Hoa xã, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Ủy ban Dân

số-Kế hoạch hóa gia đình quốc gia Trung Quốc đã chính thức trình phần

mềm dự báo dân số quốc tế PADIS-INT lên Liên hợp quốc.

Bộ phần mềm này là do Trung tâm Nghiên cứu dân số và phát triển

Trung Quốc thuộc ủy ban trên nghiên cứu phát triển dành cho Cơ quan Dân số

Liên hợp quốc theo thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

Phần mềm áp dụng

công nghệ dự báo dân số tiên tiến thế giới, sử dụng tiện lợi giúp quá

trình tiến hành quy hoạch và dự báo phát triển dân số hiệu quả hơn.

Trung tâm Nghiên cứu dân số và phát triển Trung Quốc còn xây dựng

trang web miễn phí có các chức năng như hỗ trợ tải xuống phần mềm này,

sử dụng trực tuyến, tư vấn…/.

Huy Bình (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *