Lán Khuổi Nậm ở Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, Cao Bằng, nơi diễn ra Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông dương lần thứ VIII (5/1941) quyết định đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và thành lập Mặt trận Việt Minh. (Nguồn: TTXVN)

Cách đây 80 năm, ngày 19/5/1941, Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Mặt trận Việt Minh) ra đời, với khẩu hiệu chính là: “Phản Pháp, kháng Nhật, liên Hoa, độc lập.”

Quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh là một chủ trương hết sức sáng suốt của Trung ương Đảng và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, có ý nghĩa quan trọng vào sự phát triển phong trào cách mạng giải phóng dân tộc mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Tập hợp các giai cấp, tầng lớp thực hiện nhiệm vụ chung của cách mạng

Ngày 28/1/1941, trước những thay đổi mạnh mẽ của tình hình trong nước và những biến động to lớn trên thế giới, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước sau hơn 30 năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài.

[80 năm Ngày Bác Hồ về nước: Đưa cách mạng Việt Nam đến toàn thắng]

Tháng 5/1941, Người triệu tập Hội nghị Trung ương lần thứ VIII (khóa I) của Đảng ở Pác Bó (Cao Bằng), quyết định sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng – khẳng định giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam.

Theo đề nghị của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh nhằm tập hợp và đoàn kết rộng rãi các giai cấp, các dân tộc, tôn giáo, các giới… vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng.

Ngày 19/5/1941, Mặt trận Việt Minh ra đời thay cho Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương.

Ngày 25/10/1941, Việt Minh công bố Tuyên ngôn, Chương trình và Điều lệ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Mặt trận trình bày rõ ràng đường lối, chính sách, phương pháp tiến hành và tổ chức lực lượng đấu tranh để thực hiện mục đích cứu nước của mình.

Điều lệ của Mặt trận Việt Minh ghi rõ: Liên hiệp tất cả các tầng lớp nhân dân, các đảng phái cách mạng, các đoàn thể dân chúng yêu nước. Kết nạp từng đoàn thể không cứ đảng phái, đoàn thể nào của người Việt Nam hay của các dân tộc thiểu số sống trong nước Việt Nam, không phân biệt giai cấp, tôn giáo và xu hướng chính trị, để cùng nhau đánh đuổi Nhật-Pháp, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập.

Việc quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh là một chủ trương hết sức sáng suốt của Trung ương Đảng và

lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc

, có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy sự phát triển phong trào cách mạng giải phóng dân tộc mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Góp phần quan trọng vào thắng lợi của

Cách mạng Tháng Tám

năm 1945

Ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp, độc chiếm Đông Dương, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta.”

Thực hiện Chỉ thị, một cao trào cách mạng đã xuất hiện ở nhiều nơi; khu giải phóng Việt Bắc gồm 6 tỉnh được thành lập kêu gọi đồng bào dũng cảm tiến lên dưới ngọn cờ của Việt Minh.

Ngày 15/3/1945, Việt Minh ra lời kêu gọi kháng Nhật cứu nước: “…Tiến lên! Xông tới! Cứu nước, cứu nhà! Lấy máu đào rửa hận cho Tổ quốc…”

Ngày 25/3/1945, Việt Minh phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước trên khắp cả nước, Báo Cờ giải phóng số 11 (ngày 25/3/1945) đã đăng lời Hiệu triệu của các đoàn thể cứu quốc trong Việt Minh.

Lời Hiệu triệu nêu rõ cần lãnh đạo, hướng dẫn quần chúng nhân dân chuyển qua các hình thức đấu tranh cao, như: biểu tình chính trị, tiến hành thị uy võ trang, mít tinh công khai giữa đình hay giữa chợ… từ đó, nhiều nơi quần chúng thợ thuyền tự động bãi công, học sinh bãi khóa…

Ngày 14/8/1945, Tổng bộ Việt Minh ra lời Hiệu triệu quốc dân đồng bào nêu rõ: “Giờ Tổng khởi nghĩa đã đánh… Trước cơ hội có một không hai ấy, toàn thể dân tộc ta phải đem hết lực lượng, dùng hết can đảm, bao quanh đạo quân Giải phóng Việt Nam, tung xương máu ra đánh đuổi giặc Nhật, đổi lấy tự do, hạnh phúc cho nhân dân!… Thắng lợi nhất định sẽ về ta!”

Đại hội Quốc dân do Tổng bộ Việt Minh triệu tập họp ở Tân Trào (Tuyên Quang) trong 2 ngày 16 và 17/8/1945 đã nhiệt liệt tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa do Đảng Cộng sản kiến nghị, thông qua Lệnh khởi nghĩa và 10 chính sách lớn của Việt Minh, quyết định Quốc kỳ, Quốc ca.

Đại hội đã cử ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam, sau này trở thành Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tinh thần “Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta,” toàn dân đã tiến hành thắng lợi cuộc Tổng khởi nghĩa lật đổ sự thống trị của phátxít Nhật và bọn tay sai, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Ngày 2/9/1945 tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đưa cách mạng vượt mọi khó khăn

Chuyển sang thời kỳ phát triển mới của cách mạng, chính quyền nhân dân được thành lập từ Trung ương đến các địa phương trong cả nước. Những nhiệm vụ ngoại giao tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của lực lượng cách mạng các nước, đấu tranh chống bọn phản động trước kia do Việt Minh tiến hành, nay do Chính phủ đảm nhiệm.

Mặt trận Việt Minh phát triển tổ chức, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, làm chỗ dựa cho chính quyền và động viên quần chúng tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nước ta đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc,” tưởng chừng không thể vượt qua nổi.

Để bảo vệ chính quyền cách mạng, làm thất bại mọi âm mưu thâm độc của kẻ thù, nhiệm vụ cấp bách là phải củng cố và mở rộng Việt Minh, tổ chức thêm nhiều đoàn thể cứu quốc tham gia

Mặt trận Việt Minh

.

Đồng thời, Đảng ta chuyển vào hoạt động bí mật dưới danh nghĩa tự tuyên bố giải tán để tránh mũi nhọn tiến công của kẻ thù. Sách lược của ta lúc này là mở rộng Việt Minh bao gồm mọi tầng lớp nhân dân, chú trọng lôi kéo địa chủ và đồng bào các tôn giáo vào Việt Minh.

Từ ngày 11/11/1945, Đảng ta tuyên bố “giải tán,” thực chất là chuyển vào hoạt động bí mật để tránh mũi nhọn tấn công của kẻ thù, chủ động duy trì và mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, đưa đất nước vượt qua thác ghềnh nguy hiểm.

Lúc này, vai trò của Việt Minh trong đời sống chính trị của đất nước càng được đề cao, trở thành hình ảnh của khối đại đoàn kết các tầng lớp, các đảng phái, tôn giáo…

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh-Liên Việt tại Việt Bắc từ ngày 3-7/3/1951. (Nguồn: TTXVN)

Bằng uy tín cá nhân,

Chủ tịch Hồ Chí Minh

còn tập hợp được nhiều nhân vật tiêu biểu của chế độ cũ tham gia Mặt trận dân tộc thống nhất. Những hoạt động yêu nước sôi nổi, chân thành và nhiệt tình của Việt Minh góp phần tích cực vào việc đoàn kết toàn dân chung quanh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ cách mạng giữ vững chủ quyền dân tộc.

Thông qua các đoàn thể cứu quốc, Mặt trận Việt Minh đã tuyên truyền, vận động quần chúng tự nguyện và hăng hái tham gia các phong trào sản xuất, cứu đói, hũ gạo tiết kiệm, tuần lễ vàng, bình dân học vụ… nhằm phát huy tinh thần yêu nước của nhân dân để vượt qua những khó khăn về kinh tế, tài chính.

Mặt trận cùng các đoàn thể vận động và tổ chức nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội, xây dựng Hiến pháp mới, làm cho chính quyền thực sự là của dân, gắn bó với nhân dân. Do vậy, toàn dân đem hết tinh thần và nghị lực quyết tâm bảo vệ chính quyền cách mạng. Khối đoàn kết toàn dân đã thực sự trở thành hậu thuẫn vững chắc để chống lại thù trong giặc ngoài…

Lịch sử đã ghi nhận Mặt trận Việt Minh đã trở thành biểu tượng sáng ngời của khối đại đoàn kết toàn dân, của tư tưởng Hồ Chí Minh về Mặt trận dân tộc thống nhất, góp phần vào thắng lợi của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc năm 1945 và để lại cho Đảng ta những bài học quý báu trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam./.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu dự Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh-Liên Việt tại Việt Bắc (3/1951). (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh-Liên Việt tại Việt Bắc từ ngày 3-7/3/1951. (Nguồn: TTXVN

Các đại biểu dự Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh-Liên Việt chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự Đại hội (1951).(Nguồn: TTXVN

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Hội nghị Ủy ban Liên Việt toàn quốc tại Việt Bắc, tháng 2/1948.(Nguồn: TTXVN

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự Hội nghị Ủy ban Liên Việt toàn quốc tại Việt Bắc, tháng 2/1948. (Nguồn: TTXVN

Hàng nghìn thanh niên, học sinh, sinh viên thủ đô tình nguyện về nông thôn xóa nạn mù chữ (8/9/1945). (Nguồn: TTXVN

Thông qua các đoàn thể cứu quốc, Mặt trận Việt Minh đã tuyên truyền, vận động quần chúng tự nguyện và hăng hái tham gia các phong trào sản xuất, cứu đói, hũ gạo tiết kiệm, tuần lễ vàng, bình dân học vụ… nhằm phát huy tinh thần yêu nước của Nhân dân để vượt qua những khó khăn về kinh tế, tài chính. Trong ảnh: Phụ nữ Thủ đô Hà Nội quyên góp hưởng ứng “Tuần lễ vàng” từ ngày 16-24/9/1945. (Nguồn: TTXVN

Thông qua các đoàn thể cứu quốc, Mặt trận Việt Minh đã tuyên truyền, vận động quần chúng tự nguyện và hăng hái tham gia các phong trào sản xuất, cứu đói, hũ gạo tiết kiệm, tuần lễ vàng, bình dân học vụ… nhằm phát huy tinh thần yêu nước của Nhân dân để vượt qua những khó khăn về kinh tế, tài chính. Trong ảnh: Phụ nữ thủ đô làm đất, trồng cây lương thực để chống đói (20/10/1945).(Nguồn: TTXVN

Thông qua các đoàn thể cứu quốc, Mặt trận Việt Minh đã tuyên truyền, vận động quần chúng tự nguyện và hăng hái tham gia các phong trào sản xuất, cứu đói, hũ gạo tiết kiệm, tuần lễ vàng, bình dân học vụ… nhằm phát huy tinh thần yêu nước của Nhân dân để vượt qua những khó khăn về kinh tế, tài chính. Trong ảnh: Cử tri Thủ đô xem danh sách, tiểu sử các đại biểu ra ứng cử tại Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (6/1/1946). (Nguồn: TTXVN

Thông qua các đoàn thể cứu quốc, Mặt trận Việt Minh đã tuyên truyền, vận động quần chúng tự nguyện và hăng hái tham gia các phong trào sản xuất, cứu đói, hũ gạo tiết kiệm, tuần lễ vàng, bình dân học vụ… nhằm phát huy tinh thần yêu nước của Nhân dân để vượt qua những khó khăn về kinh tế, tài chính. Trong ảnh: Nhân dân lao động Thủ đô cổ động cho ngày Tổng tuyển cử đầu tiên. (Nguồn: TTXVN

Nhân dân thủ đô họp míttinh tại Quảng trường Nhà hát lớn ủng hộ chính phủ Liên hiệp lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu (1/1/1946). (Nguồn: TTXVN

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được Quốc hội khoá I, kỳ họp thứ hai (28/10-9/11/1946) bầu ra. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình-Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. (Nguồn: TTXVN

Quần chúng cách mạng và tự vệ chiếm Phủ Khâm sai (Bắc Bộ phủ), ngày 19/8/1945. Cách mạng tháng Tám thành công tại Hà Nội. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Sau cuộc míttinh tại Quảng trường Nhà hát lớn, nhân dân thủ đô đã đánh chiếm Bắc Bộ phủ, cơ quan đầu não của chính quyền tay Pháp. Cách mạng tháng Tám thành công tại Hà Nội. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Ngày 14/8/1945, Tổng bộ Việt Minh ra lời Hiệu triệu quốc dân đồng bào nêu rõ: Phátxít Nhật đã đầu hàng Đồng Minh, quân đồng minh sắp tràn vào Đông Dương, giờ Tổng khởi nghĩa đã điểm. Trước cơ hội có một không hai, toàn thể dân tộc ta phải đem hết lực lượng, dùng hết can đảm, bao quanh đạo quân Giải phóng Việt Nam, mang xương máu ra đánh đuổi giặc Nhật, đổi lấy tự do, hạnh phúc cho nhân dân”. Trong ảnh: Ngày 14/8/1945, đội du kích Ba Tơ tiến về thị xã Quảng Ngãi, cùng nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Ngày 09/3/1945, Nhật đảo chính Pháp, độc chiếm Đông Dương, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Thực hiện Chỉ thị, một cao trào cách mạng đã xuất hiện ở nhiều nơi; khu giải phóng Việt Bắc gồm 6 tỉnh được thành lập kêu gọi đồng bào dũng cảm tiến lên dưới ngọn cờ của Việt Minh hãy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Trong ảnh: Nhân dân ở nhiều địa phương nổi dậy đánh chiếm kho thóc Nhật để cứu đói. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 22/12/1944, Ðội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân – tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày nay – ra đời, tạo ra một cục diện mới trên mặt trận đấu tranh vũ trang cách mạng. Trong ảnh: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập ở Cao Bằng do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm chỉ huy (22/12/1944). (Nguồn: TTXVN)

Bản chỉ thị của Hồ Chủ tịch về việc thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân viết tháng 12/1941. (Nguồn: TTXVN)

Lán Khuổi Nậm ở Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, Cao Bằng, nơi diễn ra Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông dương lần thứ VIII (5/1941) quyết định đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và thành lập Mặt trận Việt Minh. (Nguồn: TTXVN)

Minh Hiếu (TTXVN/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *